Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

SZANOWNI RODZICE, DROGA MŁODZIEŻY,

            Uprzejmie informujemy, iż Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kutnie rozpoczyna zapisy na rok szkolny 2020/2021.

            Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące ograniczenia związane z działalnością szkół – tymczasowo zmieniamy sposób rekrutacji.

            Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 23 lat.

            O złożenie zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole oraz innych dokumentów wynikających z regulaminu rekrutacji, poprosimy Państwa w późniejszym terminie, gdy sytuacja się unormuje.

            Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie go w terminie do 10 czerwca 2020 roku:

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poradnika dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole muzycznej.

Kutno, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Małgorzata Musiałowska
Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
w Kutnie


Szkoła muzyczna I stopnia kształci w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, puzon, saksofon i perkusja.

Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania.

Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:

1) cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia,

2) cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życiu.

UWAGA! W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.


EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II STOPNIA

Do szkoły przyjmowani są kandydaci na:

  1.  wydział instrumentalny – w specjalnościach:

– instrumentalistyka o 6-letnim cyklu kształcenia

– instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa o 4-letnim cyklu kształcenia

2. wydział wokalny – w specjalnościach:

– śpiew solowy o 4-letnim cyklu kształcenia

– wokalistyka jazzowa o 4 i 6-letnim cyklu kształceni

Egzamin wstępny na wydział instrumentalny i wokalny obejmuje:

– egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
– egzamin ustny z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest:
– zdanie egzaminu wstępnego
– ukończenie 10 i nie przekroczenie 23 roku życia