Rekrutacja na rok szkolny 2019/20 została zakończona.

 

Szkoła muzyczna I stopnia kształci w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, puzon, saksofon  i perkusja.

Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania.

Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:

1)   cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat i nieprzekroczenie 10 roku życia,

2)   cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16 roku życiu.

UWAGA! W  przypadku  dziecka,  które  w  danym  roku  kalendarzowym  kończy  co  najmniej  6 lat  – do wniosku należy dołączyć opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o  psychofizycznej  dojrzałości  dziecka  do podjęcia nauki szkolnej. 

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

 


EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II STOPNIA

 

Do szkoły przyjmowani są kandydaci na:

  1.  wydział instrumentalny – w specjalnościach:

– instrumentalistyka o 6-letnim cyklu kształcenia

– instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa o 4-letnim cyklu kształcenia

2. wydział wokalny – w specjalnościach:

– śpiew solowy o 4-letnim cyklu kształcenia

– wokalistyka jazzowa o 4 i 6-letnim cyklu kształceni

Egzamin wstępny na wydział instrumentalny i wokalny obejmuje:

 – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
–  egzamin ustny z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest:
–  zdanie egzaminu wstępnego
–  ukończenie 10 i nie przekroczenie 23 roku życia